Materiały do kursu "Lasery w medycynie"

A. Cenian, E. Zaremba, M. Frankowski

IV. Bezpieczeństwo pracy z laserami

   Istotnym zagadnieniem dotyczącym pracy ze sprzętem laserowym jest zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności zarówno w odniesieniu do pacjenta, jak i lekarza. W Polsce i poza jej granicami zasady bezpieczeństwa od strony użytkowania oraz konstrukcji aparatury laserowej określone są przez specjalne normy prawne. Od 1992 roku obowiązuje w naszym kraju norma PN-91/T-06700 "Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika". Przedmiotem normy są m. in. zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe, podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń oraz działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami [2].

    Zagrożenia powodowane promieniowaniem laserowym dotyczą przede wszystkim oczu i skóry. Obejmują one ekspozycje przypadkowe i krótkotrwałe. Z tego punktu widzenia skutki oddziaływania na tkankę biologiczną sprowadzają się do:

  • przejść akustycznych przy ekspozycji rzędu ns,
  • efektów cieplnych przy ekspozycji do kilku s,
  • efektów fotochemicznych dla ekspozycji powyżej 100 s.

   Należy jednak pamiętać, że ich nasilenie zależy również od natężenia promieniowania i długości fali. Zestawienie patologicznych efektów, mogących towarzyszyć nadmiernej ekspozycji organizmu przedstawiono w poniższej tabeli [5].

Tabela 1. Zestawienie patologicznych efektów nadmiernej ekspozycji oka i skóry na promieniowanie laserowe [2,5]

Zakres długości fal

Oko

Skóra

Ultrafiolet C  100 - 280 nm
Ultrafiolet B  280 - 315 nm
- zapalne uszkodzenie rogówki - rumień (oparzenie słoneczne)
- przyspieszone starzenie skóry
- zwiększona pigmentacja
Ultrafiolet A  315 - 400 nm
Widzialny     400 - 780 nm
- katarakta fotochemiczna
- fotochemiczne i termiczne uszkodzenia siatkówki
- ciemnienie pigmentu
- reakcje fotoczułe
- oparzenia skóry
Podczerwień A
780 - 1400 nm
- katarakta
- oparzenie siatkówki
- oparzenia skóry
Podczerwień B
1400 - 3000 nm
- katarakta
- przymglenie rogówki
- oparzenie rogówki
- oparzenia skóry
Podczerwień C
3000 nm - 1 mm
- wyłącznie oparzenie rogówki - oparzenia skóry


   Narządem najbardziej podatnym na szkodliwe skutki promieniowania laserowego jest oko. Jego tkanki, ze względu na pełnione funkcje fizjologiczne, zawierają duże ilości barwników silnie pochłaniających promieniowanie z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni. W zakresie długości fal od 400 do 1400 nm największym zagrożeniem dla oka jest uszkodzenie siatkówki, ponieważ promieniowanie to wnika do wnętrza oka i jest ogniskowane na siatkówce. Promieniowanie z zakresu długości fal powyżej 1400 nm i poniżej 400 nm nie wnika do wnętrza oka lecz powoduje uszkodzenie jego rogówki. W przypadku skóry, biologiczne skutki napromieniowania występują dla większej energii wiązki laserowej. Dla laserów pracujących w obszarze widzialnym (400 - 700 nm) i podczerwonym powyżej 700 nm mogą one zmieniać swą postać od łagodnych rumieni, poprzez oparzenia, aż do zwęglenia tkanki, natomiast na skutek absorpcji promieniowania ultrafioletowego przez DNA mogą mieć działanie mutagenne i kancerogenne [2,5].

    Przepisy definiują wiele parametrów dotyczących bezpieczeństwa pracy z urzą-dzeniami laserowymi, które odnoszą się do samego sprzętu, jak również do emitowanego promieniowania. Jednym z nich jest Maksymalna Dopuszczalna Ekspozycja (MDE) dla poszczególnych tkanek, tj. poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych warunkach mogą być eksponowane osoby bez doznawania skutków szkodliwych dla zdrowia. Określenie MDE uwarunkowane jest wieloma czynnikami [2]:

  • długość fali emitowanego promieniowania laserowego
  • czas trwania impulsu laserowego lub czasu trwania ekspozycji
  • rodzaj tkanki narażonej na obrażenie
  • charakter ekspozycji (promieniowanie bezpośrednie lub rozproszone)
  • rozmiar obrazu na siatkówce oka (dla zakresu 400 - 1400 nm)

   Wartości MDE w przypadku bezpośredniej ekspozycji oka, dłuższej niż 1 s i dla wybranych długości fal z zakresu od 400 do 1400 nm pokazuje rys.11.

rysunek 11

Rys. 11. Maksymalna Dopuszczalna Ekspozycja (MDE) oka dla czasu powyżej 1s, dla wybranych długości fal [5]


   Według ustaleń normy PN-91/T-06700 lasery zostały podzielone na pięć klas, dla których określono maksymalny poziom emitowanego promieniowania:

Klasa 1

lasery całkowicie bezpieczne tzn. maksymalny poziom ekspozycji nie jest przekroczony w żadnych warunkach,

Klasa 2

lasery niecałkowicie bezpieczne, emitujące promieniowanie w zakresie 400 - 700 nm, przy których ochronę oczu zapewniają instynktowne reakcje obronne (np. odruch mrugania),

Klasa 3A

lasery niebezpieczne w przypadku pat rzenia w wiązkę laserową przez przyrządy optyczne,

Klasa 3B lasery niebezpieczne w każdym przypadku padania wiązki laserowej bezpośrednio na oko lub po odbiciu zwierciadlanym (z wyjątkiem niezogniskowanego promieniowania po odbiciu rozproszonym)

Klasa 4

lasery bardzo niebezpieczne, wymagające podczas pracy z nimi ochrony oczu i skóry zarówno przed promieniowaniem bezpośrednim, jak i rozproszonym.

    Dla zapewnienia dostatecznie bezpiecznych warunków pracy z laserami biostymulacyjnymi (klasa 3B) wymagane jest, aby pacjent i personel zostali wyposażeni w okulary ochronne, których szkła posiadają selektywne filtry tłumiące dla długości fali promieniowania emitowanego przez laser. Mają one za zadanie tłumić promieniowanie lasera i jednocześnie dobrze przepuszczać promieniowanie z poza widmowego obszaru jego pracy tak, aby nie ograniczać dobrego widzenia.
    Pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi powinno być pozbawione połyskliwych, łatwo odbijających promieniowanie powierzchni. Należy je również odpowiednio oznakować, tak żeby nie narażać przypadkowych osób na niezamierzoną ekspozycję promieniowaniem lasera. Wykorzystuje się w tym celu określone przez normę etykiety.
    Istnieją także inne zagrożenia wynikające ze sposobu pracy i konstrukcji laserowych urządzeń medycznych, które muszą być uwzględnione podczas pracy.

Zagrożenia elektryczne
Zminimalizowane przy poprawnej konstrukcji urządzeń.

Zagrożenia pochodzące od par i gazów
Pochodzące od gazów toksycznych stosowanych w niektórych laserach, np.: fluor i chlor (lasery ekscymerowe); powstające podczas usuwania z lasera w sposób stanowiący zagrożenie dla ludzi. Zalicza się tu również wszelkiego rodzaju toksyczne opary powstające przy termicznym usuwaniu tkanki (chirurgia laserowa).

Zagrożenia pożarowe
Powstają podczas pracy z laserami dużej mocy w obecności materiałów łatwopalnych. Dotyczy to środków anestetycznych oraz ich połączenia z tlenem lub tlenkiem azotu; palnych środków opatrunkowych oraz innych materiałów znajdujących się w otoczeniu Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z chirurgicznym laserem CO2.

Zagrożenia innym promieniowaniem (nielaserowym)
Związane z promieniowaniem optycznym towarzyszącym, promieniowaniem wysokiej częstotliwości lub rentgenowskim pochodzącym z laserów. Poprawna i zgodna z normami konstrukcja pozwala jednak na wyeliminowanie tych zagrożeń [2].